Tổ chức y tế

Ví dụ về các trang SimDif Smart và Pro thuộc các Tổ chức Y tế

Các phần phụ tồn tại cho nha sĩ, phòng thí nghiệm, bệnh viện, phòng khám, hiệu thuốc, bác sĩ, hành nghề thú y và những người khác. Một cơ sở thực hành chỉ phục vụ một địa điểm có thể xem xét danh mục Kinh doanh Y tế trong phần Doanh nghiệp địa phương, có nhiều danh mục phụ hơn được tìm thấy ở đây. Các trang web đại diện cho trình độ chuyên môn có thể được đặt trong danh mục Sức khỏe của phần Nghề nghiệp.

/
Tổ chức y tế