Thư mục khác nhau đơn giản

Ví dụ về các trang web được tạo bằng Trình tạo trang web SimDif

Thư mục SimDif là một cách tuyệt vời để tìm các ví dụ về những gì có thể được tạo và xuất bản từ điện thoại. Xem những gì một công cụ đơn giản có thể làm cho các chuyên gia và những người có sở thích trình bày hoạt động của họ trên web.

Trang web do những người bình thường tạo

Người tạo ra các trang web này thường là các chuyên gia trong lĩnh vực của họ, nhưng hiếm khi là quản trị viên web. Thư mục chỉ giữ lại các trang web đang hoạt động được duy trì bởi tác giả của chúng. Rất nhiều thời gian chất lượng đã được đầu tư vào các trang web này và một trong những lý do chúng tôi tạo ra danh bạ này là để ghi nhận công việc này bằng cách đưa ra một liên kết đầu tiên có giá trị từ một trang web khác - cái mà các chuyên gia SEO gọi là một liên kết ngược.


Thư mục được tổ chức thành các danh mục

Việc lựa chọn danh mục chủ yếu được lấy cảm hứng từ công việc của schema.org, một nỗ lực hợp tác của mọi người trong cộng đồng Web, bao gồm cả Google, Microsoft và Yahoo. Thông tin mà người dùng SimDif cung cấp khi gửi trang web của họ để đưa vào thư mục cũng được đưa vào mã Schema, để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về các trang web.