NGO

Ví dụ về các trang web SimDif Smart và Pro được tạo bởi các tổ chức phi chính phủ

Mặc dù không được định nghĩa chặt chẽ, nhưng một tổ chức phi chính phủ nói chung là một tổ chức hoặc hiệp hội được thành lập độc lập phục vụ cộng đồng hoặc mục tiêu. Các tổ chức phi chính phủ thường, nhưng không phải lúc nào cũng là các tổ chức phi lợi nhuận. Một số là tổ chức từ thiện đã đăng ký. Các dự án từ thiện hoặc gây quỹ một lần hoặc có giới hạn thời gian có thể xem xét phần Dự án.

/
NGO