Tổ chức giáo dục

Ví dụ về các trang SimDif Smart và Pro thuộc các Tổ chức Giáo dục

Các trường học, đại học, cao đẳng, nhà trẻ và các tổ chức giáo dục khác có thể thêm trang web của họ vào phần này của SimDif Directory. Giáo viên cá nhân và gia sư riêng có thể tìm thấy một vị trí trong danh mục phụ "Khác". Tuy nhiên, phần Nghề nghiệp có danh mục Giáo dục, với nhiều xếp loại tốt hơn về nghề dạy học hoặc nghề dạy kèm. Một số giảng dạy sẽ được phân loại tốt hơn theo tổ chức, giảng dạy khác là bởi một cá nhân chuyên nghiệp.

/
Tổ chức giáo dục