tập đoàn

Ví dụ về các trang web SimDif Smart và Pro đại diện cho các Tập đoàn

Công ty về mặt kỹ thuật là một doanh nghiệp hoặc tổ chức được luật công ty cấp quyền với tư cách cá nhân. Các trang web trong danh mục Công ty có thể: phục vụ khách hàng trong nước hoặc quốc tế; có một thương hiệu quan trọng hơn một vị trí; đại diện cho hoạt động tổng thể và bản sắc của một doanh nghiệp. Các công ty có nhiều địa điểm thực tế có thể bao gồm trang web công ty của họ tại đây và có một trang web riêng cho từng chi nhánh địa phương được liệt kê trong phần Doanh nghiệp địa phương.

/
tập đoàn