Dự án

Ví dụ về các trang SimDif Smart và Pro ghi lại các Dự án

Phần Dự án chỉ có Dự án Nghiên cứu và các hạng mục Khác, nhưng nhiều người nhận ra công việc của họ là một dự án, và vì vậy rất nhiều trang web tìm thấy vị trí ở đây. Các lựa chọn thay thế cho các trang web trong phần này có thể là phần Blog lớn và danh mục NGO.

/
Dự án