NGO

نمونه هایی از سایت های SimDif Smart و Pro ایجاد شده توسط سازمان های غیر دولتی

اگرچه به طور دقیق تعریف نشده است، یک NGO به طور کلی یک سازمان یا انجمن مستقل است که در خدمت یک جامعه یا هدف است. سازمان های غیردولتی اغلب، اما نه همیشه، نهادهای غیرانتفاعی هستند. برخی از آنها موسسات خیریه ثبت شده هستند. جمع آوری کمک مالی یا پروژه های خیریه یکباره یا محدود زمانی ممکن است بخش پروژه را در نظر بگیرند.

/
NGO