پروژه

نمونه هایی از سایت های SimDif Smart و Pro که پروژه ها را مستند می کنند

بخش پروژه فقط پروژه تحقیقاتی و دسته بندی های دیگر دارد، اما بسیاری از افراد کار خود را به عنوان یک پروژه می شناسند و بسیاری از وب سایت ها در اینجا مکان پیدا می کنند. گزینه‌های جایگزین برای وب‌سایت‌ها در این بخش ممکن است بخش بزرگ وبلاگ و دسته NGO باشد.

/
پروژه