شرکت

نمونه هایی از سایت های SimDif Smart و Pro که نماینده شرکت ها هستند

یک شرکت از نظر فنی یک تجارت یا سازمان است که حقوقی به عنوان یک فرد توسط قانون شرکت به آنها اعطا شده است. وب‌سایت‌های موجود در دسته شرکت ممکن است: به مشتریان در سطح ملی یا بین‌المللی خدمات رسانی کنند. برندی داشته باشید که مهمتر از مکان باشد. نمایانگر فعالیت و هویت کلی یک کسب و کار است. شرکت‌هایی با مکان‌های فیزیکی متعدد ممکن است وب‌سایت شرکتی خود را در اینجا قرار دهند و برای هر شعبه محلی که در بخش کسب‌وکار محلی فهرست شده است، یک وب‌سایت جداگانه داشته باشند.

/
شرکت