سازمان پزشکی

نمونه هایی از سایت های SimDif Smart و Pro متعلق به سازمان های پزشکی

بخش های فرعی برای دندانپزشکان، آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، کلینیک ها، داروخانه ها، پزشکان، مطب های دامپزشکی و سایر موارد وجود دارد. عملی که فقط در یک مکان ارائه می‌شود، ممکن است در بخش کسب‌وکار محلی، دسته‌بندی کسب‌وکار پزشکی را در نظر بگیرد، که زیرشاخه‌های بیشتری نسبت به آنچه در اینجا یافت می‌شود، دارد. وب سایت هایی که نشان دهنده صلاحیت های حرفه ای هستند را می توان در دسته بهداشت از بخش حرفه قرار داد.

/
سازمان پزشکی