โครงการ

ตัวอย่างไซต์โครงการซึ่งสร้างด้วย SimDif Smart & Pro

ส่วนโครงการมีเฉพาะโครงการวิจัยและหมวดหมู่อื่นๆ แต่หลายคนนับว่าผลงานของพวกเขาเป็นโครงการ และเว็บไซต์จำนวนมากจึงพบได้ในหมวดนี้ หมวดอื่นสำหรับเว็บไซต์ในส่วนนี้อาจเป็นส่วนหมวดย่อยขนาดใหญ่ของ Blogs และหมวดองค์กรนอกภาครัฐ

/
โครงการ